First slide

Idea

Idea projektu

„Każdy może mieć w sobie sportowy talent, pomóż nam go odnaleźć”

Idei stworzenia Narodowej Bazy Talentów przyświecała potrzeba przygotowania prostego narzędzia do pomiaru i oceny kondycji fizycznej. Umieszczenie go w Internecie umożliwia dostęp do niego wszystkim zainteresowanym stanem kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa. Mogą z niego korzystać rodzice, trenerzy, nauczyciele, zespoły naukowe, pracownicy jednostek administracji państwowej i samorządu, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Młode pokolenia będą mogły dzięki badaniu i ocenianiu kondycji fizycznej kształtować w sobie postawy troski o własną tężyznę fizyczną i wspierać dążenia do realizacji swoich sportowych marzeń.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby narzędzie było proste w obsłudze. Każde zgłoszone dziecko otrzyma na platformie swój profil, na którym będzie mogło gromadzić wyniki pomiarów cech somatycznych oraz wybranych prób sprawnościowych. Próby sprawności fizycznej prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów lub opiekunów prawnych.

Wprowadzone dane analizowane będą przez zespoły naukowe Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obie jednostki mają doświadczenie naukowe pozwalające na opracowanie obrazu kondycji fizycznej młodego pokolenia i wyszukiwanie talentów sportowych. Stworzone możliwości pozwolą na wspieranie młodych ludzi w dążeniu do sukcesów sportowych oraz harmonijnego i zdrowego rozwoju psychofizycznego.

Mamy nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego i trenerami. Zależy nam na poprawieniu wymiany informacji na linii trener – nauczyciel. To właśnie nauczyciel wychowania fizycznego w opowiadaniach wielu aktualnych mistrzów sportu był pierwszą osobą, która wpłynęła na ich wybory, a więc przyczyniła się do późniejszego sukcesu obecnych medalistów imprez międzynarodowych.

W Narodowej Bazie Talentów chcemy publikować informacje o zajęciach sportowych prowadzonych przez trenerów. Nauczyciel w porozumieniu z opiekunem prawnym dziecka, które osiągnie wyniki prób sprawności znacząco ponadprzeciętne w porównaniu do rówieśników, będzie mógł odnaleźć w okolicy szkoły lub miejsca zamieszkania ofertę zorganizowanych zajęć sportowych. Będzie mógł poznać informacje o prowadzących te zajęcia trenerach i możliwościach nawiązania z nimi kontaktu (telefon i/lub adres e-mail). Będzie mógł także zapoznać się z ich kompetencjami, dorobkiem zawodowym oraz posiadanymi kwalifikacjami i na tej podstawie podjąć decyzję o skierowaniu dziecka do najbardziej odpowiadającej jego potrzebom i możliwościom grupy szkolenia sportowego.

Wymiana informacji między opiekunami prawnymi dzieci, nauczycielami oraz trenerami odbywać się będzie na platformie internetowej Narodowej Bazy Talentów. Skróci to czas nawiązania kontaktu oraz ułatwi komunikację na linii rodzic – nauczyciel – trener. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom uda się nam odnaleźć nowe pokolenie utalentowanych sportowców, z których sukcesów na arenach międzynarodowych będziemy się w przyszłości wspólnie cieszyli.